Home » Thủ Thuật Wordpress » Thay đổi số sản phẩm liên quan hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm

Thay đổi số sản phẩm liên quan hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm

Nếu bạn muốn thay đổi số sản phẩm liên quan hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm của Woocommerce plugin thì bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào cuối file functions.php của theme

Thay đổi số sản phẩm liên quan hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm

Code: 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *